Leeromgeving

De leeromgeving van de Erfgoed Deal is de naam voor de verzameling communicatiemiddelen en activiteiten waarmee de kennis en lessen die voortkomen uit de projecten van de Erfgoed Deal worden verspreid onder de doelgroep van het programma. 

Leren op projectniveau en systeemniveau

Binnen de leeromgeving richten we ons enerzijds op het niveau van de projecten en hun betrokkenen; hiervoor organiseren we intervisiebijeenkomsten om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Anderzijds richten we ons op systeemniveau op de uitvoeringspraktijk van de transitieopgaven die centraal staan in de Erfgoed Deal. We zijn daarbij op zoek gegaan naar de netwerken van ontwerpers, beleidsmakers en adviseurs die op de thema’s werkzaam zijn en de (toekomstige) ruimtelijke ordening-specialist. Op deze manier versterken we de kennisontwikkeling en kennisdeling bij de projecten en zorgen we ervoor dat deze kennis verder wordt gebracht, doelbewust ook buiten de erfgoedsector.

Getekend verslag van een sessie over Erfgoed Deal-project Buurtbakens Haarlem.
Getekend verslag van de intervisie van 14 juni 2022 met project Buurtbakens Haarlem (tekening: Patricia van Ling)

Leeromgeving speelt een rol bij begeleiding van projecten

Met de leeromgeving bereiken we dat, anders dan bij eerdere programma’s, al tijdens het programma actief is gewerkt aan het verzamelen van kennis en het verspreiden hiervan. Bij het begeleiden en selecteren van de projecten is uitdrukkelijk aandacht geweest voor kennisontwikkeling. De initiatiefnemers van projecten zijn begeleid in het concreet maken van hoe deze kennis verder kan worden gebracht door bijvoorbeeld de publicatie van een essay, organiseren van een symposium en het aansluiten bij het hoger en academisch onderwijs. Het is de bedoeling om juist via de netwerken van de projecten kennis over hoe erfgoed benut kan worden voor ruimtelijke transities buiten de erfgoedsector te laten landen.

Initiatiefnemers die hier onvoldoende over na hebben gedacht kregen hierover feedback naar aanleiding van de pitch en ook de uiteindelijke indiening is getoetst op het onderdeel leeromgeving van het afwegingskader. Na honorering van projecten zijn ze gevraagd om een artikel te schrijven voor het tijdschrift van het programma de DEAL! en een kernkaart op te stellen met op één pagina een projectomschrijving, lessen en planning van het project. Daarnaast heeft een selectie ook deelgenomen aan de podcast van de Erfgoed Deal ‘Verborgen in het Volle Zicht’.

Alle leeromgeving producten op een rij

Leren op projectniveau

Alle projecten van de Erfgoed Deal zijn uniek en voegen een nieuw element toe aan eerdere pilots of projecten. Elke uitvoeringsronde komen er nieuwe projecten bij. De initiatiefnemers van de geselecteerde projecten kunnen veel leren van elkaars proces. Dit is een belangrijk onderdeel van de leeromgeving van alle projecten die meedoen aan de Erfgoed Deal.

Daarnaast heeft ieder project in het projectplan eigen punten voor de leeromgeving geformuleerd waardoor zij gedurende het proces resultaten delen met anderen, bijvoorbeeld via een onderwijsmodule, excursies, wandelingen, tentoonstellingen of kennissessies, al dan niet als onderdeel van een grotere manifestatie, confres of symposium. 

Voorbeelden van de afgelopen periode:

 • Webinar Vitaal Platteland 
 • Tijdschrift Lessen uit de Wederopbouw (link)
 • Digitale kennismiddag over omgevingskwaliteit in ruimtelijke ontwikkelingen voor ambtenaren uit de gemeenten die deelnemen aan het project Een Nieuwe Tijd! Wederopbouw in de Achterhoek
 • Aflevering over het Hoornwerk bij de Grebbedijk in de podcastserie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (link)

Leren op systeemniveau

Het belang en de meerwaarde van erfgoed willen we een vaste plek geven in de uitvoeringspraktijk van de transitieopgaven die centraal staan in de Erfgoed Deal. De breder te delen kennis en geleerde lessen uit de gekozen projecten verspreiden we onder de doelgroepen waarvoor dit interessant is en bedden we in bestaande kennissystemen in.

Dit doen we o.a. door middel van:

 • Online themawebinars (i.s.m. de ErfgoedAcademie)
 • Het tijdschrift DEAL!
 • De podcast ‘Verborgen in het volle zicht’.
 • Community of practice via LinkedIn
 • Maandelijkse nieuwsbrief
 • Website met voorbeelden & informatie (projectenpagina met kernkaarten)
 • Presentaties en kennisuitwisseling op bijeenkomsten en (kennis)platforms van overheden en maatschappelijke organisaties die de Erfgoed Deal hebben ondertekend
Infographic over Forteiland Pampus
Een voorbeeld van een kernkaart van het project Forteiland Pampus