Landbouw en natuur

Ons landelijk gebied staat onder druk. Er zijn maatregelen nodig om het landelijk gebied leefbaar, gezond, aantrekkelijk en toekomstbestendig te ontwikkelen. Dat vraagt om keuzes en slimme combinaties. Ook in de toekomst willen we een gezond en veilig landelijk gebied, waar voedsel geproduceerd wordt, waar prettig gewoond kan worden en waar de natuur de ruimte krijgt met als uitkomst een herkenbaar en aantrekkelijk landschap en vitale gemeenschappen.

Tegelijkertijd is het landelijk gebied niet een optelsom van technische oplossingen. Een integrale blik is meer dan nodig. Dat erfgoed een belangrijke bijdrage kan leveren is evident: het verleden biedt houvast en zorgt ervoor dat mensen zich blijven herkennen in de gebieden waar zij wonen, werken en recreëren. Het gaat bijvoorbeeld om het herstel van historische landschapselementen en verkavelingspatronen, groenblauwe dooradering of de herbestemming van monumentale boerderijen.

Prioritaire opgaven

  • Natuurverbetering en stikstofreductie
  • Groenblauwe dooradering
  • CO²-reductie
  • Natuurinclusieve landbouw
  • Overgangsgebieden
  • Veenweidelandschappen
  • Robuuste natuur
  • Transformatie agrarische bebouwing en erf