Project: Greppelland Fryslân

Het project Greppelland Fryslân richt zich op aanleg, herstel en behoud van greppelland in Friesland en pakt dit aan in twee gebieden: het kleiweidegebied Baarderadiel en het veenweidegebied Aldeboarn-De Deelen, via het ontwikkelen en realiseren van ‘dubbeldoelgronden’. Dit zijn gronden die naast het agrarische productiedoel ook een of meerdere andere doelen dienen. In dit geval het behoud van erfgoed, in de vorm van greppelland. Het project is aangevraagd door de provincie Fryslân.

Intensivering en schaalvergroting in de landbouw leidden tot verlies aan erfgoed- en natuurwaarden in landelijk gebied. Met name het ontstaan van brede, geëgaliseerde percelen en een lager grondwaterpeil zorgden voor bodemdaling en CO2-uitstoot in het veenweide-gebied. Op het moment blijken percelen onvoldoende in staat toenemende weersextremen door klimaatverandering op te vangen.

Oplossingen en dilemma

Greppelland daarentegen vertelt het verhaal van de ontwatering van Nederland. Dergelijke gronden hebben hoge erfgoed- en natuurwaarden en dragen bij aan het oplossen van huidige opgaven als het versterken van biodiversiteit, reduceren van bodemdaling en CO2-uitstoot en aanpassing van ons landschap aan het veranderende klimaat. Dit sluit echter niet aan bij de eisen van hoogproductieve landbouw van nu. Ook voor dit dilemma is er ruimte in het project.

Maatregelen en resultaten

Binnen het project wordt greppelland hersteld, aangelegd en behouden. Ook wordt er een leeromgeving ingericht die erop gericht is uiteenlopende doelgroepen te laten zien hoe greppelland kan worden behouden en ingezet bij transitie-opgaven. De aanpak, methodiek en ontwerpbenadering zijn landelijk toe te passen voor de actuele opgaven. 

Luchtfoto van het Friese Greppelland
Beeld: ©Simon de Winter, Natuurmonumenten