Project: VONDST

De VONDST-aanpak verschilt wezenlijk van de gangbare procesgang en de manier waarop bestemmingsplannen (nu) en (straks) Omgevingsvisies opgesteld worden. Het project is relevant omdat het zich richt op het brede veld van professionals werkzaam in de leefomgeving bij gemeenten en provincies, en het dus met name buiten de erfgoedsector impact zal hebben.

Erfgoed staat vooraan

De initiatiefnemers van VONDST willen meer dan alleen een nieuwe systeemaanpak voor ruimtelijke ordening ontwikkelen, zij pogen net als de Erfgoed Deal, een beweging op gang te brengen waarbij het vanzelfsprekend is dat erfgoed vooraan staat bij opgaven in de fysieke leefomgeving. Tot nu toe verlopen deze processen sectoraal en in een dergelijk ingericht proces heeft erfgoed het vaak moeilijk om in de belangenafweging richtinggevend te kunnen zijn, terwijl hier wel de kracht van erfgoed zit.

VONDST-aanpak

De VONDST-aanpak maakt van erfgoed de onmisbare verbinder tussen de verschillende ruimtelijke domeinen. Hiermee ordent erfgoed complexe en integrale ruimtelijke processen en verschaft het inzicht in alle belangen. Daardoor wordt er geanticipeerd op de verbrede erfgoedtaak die gemeenten met de invoering van de Omgevingswet zullen krijgen.

Testen op verschillende niveaus

In het project voor de Erfgoed Deal wordt de methode van de stadsgenese op verschillende niveaus getest: van wijken en dorpen tot grotere regio's. De doorontwikkeling van deze methoden wordt gekoppeld aan concrete ruimtelijke bouwstenen, zoals RES, RAS en stresstesten.

Methodiek

De te ontwikkelen methodiek is breed toepasbaar en door middel van praktijkvoorbeelden en werkateliers ook een manier om veel partijen mee te nemen. Ontwikkeling van een webtool/portal moet ervoor zorgen dat de methodiek wordt ge√Įmplementeerd in het vakgebied, daarnaast wordt in samenwerking met de ErfgoedAcademie een cursusprogramma voor professionals ontwikkeld.

Resultaat project

Het project VONDST heeft veel betrokkenen en deelnemers aangezet om bij maatschappelijke en ruimtelijke opgaven nadrukkelijker water, bodem en erfgoed te betrekken bij de afwegingen en uiteindelijke besluitvorming. Dat dit eind 2022 ook vanuit het Rijk is omarmd door middel van de kamerbrief Water en Bodem Sturend is vast geen toeval. Het is een alleen maar extra stimulans om het gedachtengoed en de methode als handelingsperspectief bij opgaven verder te ontwikkelen.