Project: Linielandschap Waaldijk

In dit project worden op vier locaties restanten van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie meegenomen in een integraal dijkontwerp. Het Waterlinie-erfgoed wordt zo een aansprekend onderdeel, waarin naast waterveiligheid ook geïnvesteerd wordt in ruimtelijke kwaliteit en recreatieve belevingswaarden.

Ravelijn van Gorinchem

Bij het Ravelijn van Gorinchem is gekozen voor een diepwandconstructie zodat het Ravelijn kan worden gereconstrueerd. Hiermee ontstaat ruimte voor water in de vestinggracht, een herkenbare entree die recht doet aan de historie én onderdeel is van de waterkering. Het Ravelijn wordt ingericht als openbare buitenruimte en startpunt van wandelroutes.

Dalemse Sluis

Hier wordt middels een borstwering een uitkijkpunt gerealiseerd die verwijst naar de verdwenen batterijen. Een nieuwe trappartij zorgt voor de koppeling met de recreatieve routes door de Woelse Waard.

Dijkpost Hercules

Om de zichtbaarheid van de historische functie als overlaat van Dijkpost Hercules te behouden, kiest men voor een wandconstructie in plaats van een brede grondversterking. Aan de binnenzijde komt een balkon en maquette waarmee een weids zicht over de inundatievelden wordt geboden. Buitendijks komt een tribune met uitzicht op Slot Loevestein, dat aansluit op wandelpaden door de uiterwaarden.

Inundatiewerken Fort Vuren

De Inundatiewerken Fort Vuren tot slot, worden opgeschoond en gerestaureerd. Doordat het dijktracé hier ‘overslagbestendig’ wordt gemaakt kan bij hoogwater golfafslag worden opgevangen in de fortgracht en via de sluis afgevoerd worden naar de inundatievelden. Hiermee krijgt de sluis opnieuw een functie in de waterveiligheidsopgave. Het voormalige gemaal wordt eigentijds zichtbaar gemaakt en ingericht als rustpunt voor recreanten.

Project Linielandschap Waaldijk
Project Linielandschap Waaldijk