Financiële handleiding bij aanvraagprocedure

De Erfgoed Deal financiert de meerkosten van een erfgoedinclusieve uitvoering van het project via een decentralisatie uitkering (DU). De Erfgoed Deal is derhalve geen subsidie! Omdat een DU een ongeconditioneerde bijdrage is, wordt aan de voorkant van het proces de ruimte genomen om te beoordelen of het project passend is binnen de kaders van de Erfgoed Deal.

Op het moment dat er een Erfgoed Deal is afgesloten, zullen de gelden vanuit de Rijksoverheid worden overgemaakt naar de aanvragende partij (medeoverheid) via een storting in het provinciefonds of gemeentefonds. Ook als de aanvragende partij een waterschap is, zal de financiële bijdrage vanuit de Erfgoed Deal middels een DU aan een gemeente- of provinciefonds worden uitgekeerd (er bestaat immers geen waterschapsfonds). Het waterschap dient hierover dus vooraf afspraken te hebben gemaakt met een gemeente of provincie.

Er wordt gestreefd naar 52,5% matching door de medeoverheden die de Erfgoed Deal ondertekend hebben (provincies, gemeenten en waterschappen). De beoogde financiële bijdrage vanuit het Rijk ligt tussen de €500.000 en €1.000.000.

Voorwaarden en nadere toelichting

Bij matching wordt uitgegaan van reële extra financiële impulsen vanuit medeoverheden. Zowel de bijdrage vanuit het Rijk als de matching moet gericht zijn op het erfgoedinclusief maken van het project. Dit houdt in dat de aanvraag uitgaat van de bestaande gebiedsopgave en vervolgens kijkt welke rol erfgoed daarin kan betekenen om zodoende de kwaliteit van het resultaat te verhogen.

Naast de bijdragen van de indienende medeoverheid tellen mee als matching EU-subsidies die al aan de gemeente/provincie zijn uitgekeerd én op de begroting van de gemeente/provincie staan. Matching moet worden aangetoond via brief van B&W, GS of het DB (waterschap) bij indiening. Het programmabureau checkt matching op beide delen van de deal.

Kosten als een procesbegeleider die speciaal voor de uitvoering van een Erfgoed Deal wordt aangesteld, komen in aanmerking voor matching.

De volgende zaken tellen niet mee als matching:

 • Ambtelijke inzet of andere inzet in natura.
 • Eerder uitgevoerd vooronderzoek.
 • Aankoop of afwaardering van gronden.
 • Er wordt geen ondersteuning gegeven als er ook andere regelingen bestaan die de opgave kunnen realiseren. Met name de SIM is hiervan een voorbeeld: de Erfgoed Deal keert geen gelden uit voor restauratie van objecten waarvoor ook SIM-gelden beschikbaar zijn.
 • De Erfgoed Deal is niet bedoeld om een gat in de bestaande begroting te dichten.

Afweging bij indiening:

 • Indien er geen matching plaatsvindt, kan er wel ingediend worden. De kans op succes is dan echter heel klein. Het speelt een rol in beoordeling door de stuurgroep.

Ter informatie: bij alle 42 afgesloten Erfgoed Deals is sprake van matching.

BTW en BCF:

 • Let op dat het bedrag aan matching altijd inclusief BTW is. De begroting die ingediend wordt is ook inclusief BTW.
 • De aanvragende partij dient ZELF aan te geven in de begroting wat wel en wat niet BTW-compensabel is, incl. bedragen.
 • Zonder deze uitsplitsing wordt indiening afgewezen! (Indien er geen sprake is van compensabele BTW, vul dan 0 in bij dit onderdeel).
 • De compensabele BTW wordt in het Btw Compensatiefonds (BCF) gestort.
 • Benader eerst de eigen financiële collega’s binnen de organisatie en dan pas het programmabureau.
Tabel met bedragen
Beeld: ©Erfgoed Deal
Bedragen zijn incl. BTW

Rekenvoorbeeld

De totale decentralisatie-uitkering (DU) is in dit voorbeeld €475.000.
- Daarvan zal €67.000 in het BCF worden gestort.
- Het restant van €408.000 wordt aan de gemeente uitgekeerd via het gemeentefonds.