Indienen project

De Erfgoed Deal is verlengd voor 2023-2025. Vanaf april 2023 gaat het programmabureau weer in gesprek met initatiefnemers. Open hieronder de infographic met meer informatie. 

Stappen

Het programmabureau denkt graag vanaf het begin mee met de initiatiefnemers. Uitgangspunt is om in gezamenlijkheid te komen tot een project of initiatief dat aansluit bij de ambities en doelen van de Erfgoed Deal.

Concreet betekent dit dat initiatiefnemers en programmamedewerkers met elkaar in gesprek gaan. Als het project voldoende potentie heeft, worden de initiatiefnemers uitgenodigd voor een pitch. Na feedback van het programmabureau (en externe deskundigen) kan de officiële indiening plaatsvinden. De projecten worden vervolgens beoordeeld en gerangschikt door het programmabureau op basis van de portfolio-benadering. Hieruit volgt een advies aan de stuurgroep welke projecten het beste aansluiten bij de doelen en ambities van de Erfgoed Deal. Deze projecten worden opgenomen in een uitvoeringsprogramma. De stuurgroep stelt het uitvoeringsprogramma vast. Gedurende de looptijd van de Erfgoed Deal (tot einde 2022) worden er ieder jaar twee uitvoeringsprogramma’s opgesteld.

Indieningsvereisten

Projecten die in aanmerking komen om geplaatst te worden in het uitvoeringsprogramma worden beoordeeld op basis van het afwegingskader. Hieronder kunt u het afwegingskader downloaden. Meer over de indieningsvereisten is op deze pagina te lezen.