Indienen project

De Erfgoed Deal is verlengd tot eind 2025. Vanaf april 2023 gaat het programmabureau weer in gesprek met initiatiefnemers. Het programmabureau denkt graag vanaf het begin mee met de initiatiefnemers. Uitgangspunt is om in gezamenlijkheid te komen tot een project of initiatief dat aansluit bij de ambities en doelen van de Erfgoed Deal. De geactualiseerde thema’s en prioritaire opgaven zijn terug te vinden in het Addendum.

De procedure voor het indienen van een project voor een Erfgoed Deal bestaat uit twee stappen:

Stap 1: een VOORSELECTIE op basis van een voorlopige indiening > deadline 30 juni 2023

Op basis van een voorlopige indiening selecteert het Programmabureau een beperkt aantal projecten die onder begeleiding doorgaan met de indienprocedure. De geselecteerde projecten mogen hun plan pitchen aan het programmabureau. De pitches vinden plaats op 4 en 5 september 2023.

Projecten die niet door de voorselectie komen worden niet uitgenodigd om te pitchen en krijgen verder geen begeleiding meer bij hun indiening. Wij raden deze projecten af om een definitieve indiening te doen. Op 6 juli 2023 worden de projecten hierover ingelicht.

Stap 2: een definitieve indiening > deadline: 13 september 2023

Tussen juli en medio september werken de projecten aan een definitieve indiening, waarbij zij begeleiding krijgen van het programmabureau.  De definitieve indieningen worden beoordeeld en voorgelegd aan de Stuurgroep van de Erfgoed Deal die een besluit neemt welke projecten financiering krijgen toegekend. Het programmabureau informeert de projecten in de eerste week van oktober over de toekenningen. 

Het indienformulier is hieronder alleen in een pdf-versie te downloaden. Een invulbare versie van het indienformulier (in word-bestand) is op te vragen bij het programmabureau via erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl of via een van de netwerkers.

Afwegingskader

De beoordeling van projecten gebeurt op basis van het Afwegingskader Actualisatie Erfgoed Deal. De mate waarin de projecten al dan niet voldoen aan de hierin beschreven beoordelingscriteria zijn bepalend of het project wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma en financiering ontvangt. De stuurgroep van de Erfgoed Deal beslist hierover op basis van een advies van het programmabureau. Hieronder kunt u het Afwegingskader Actualisatie Erfgoed Deal downloaden.

Zie hieronder het stroomschema met de verschillende stappen van de indienprocedure en bijbehorende data.