Indienen project

Vanaf 1 december 2023 starten we de formele adviesgesprekken met nieuwe projecten voor een aanvraag voor de achtste ronde in 2024. Houd er rekening mee dat de procedure om tot een kansrijke aanvraag te komen enkele maanden tot een half jaar in beslag neemt.

Het programmabureau denkt graag vanaf het begin mee met de initiatiefnemers. Uitgangspunt is om in gezamenlijkheid te komen tot een project of initiatief dat aansluit bij de ambities en doelen van de Erfgoed Deal. De geactualiseerde thema’s en prioritaire opgaven zijn terug te vinden in het Addendum.

De procedure voor het indienen van een project voor een Erfgoed Deal bestaat uit meerdere stappen. Deze stappen moeten allemaal doorlopen worden om werklast aan beide kanten te voorkomen en duren een aantal maanden. De Erfgoed Deal wordt elke ronde overvraagd en daarom kiest het programmabureau ervoor om eerder in het aanvraagproces onderscheid te maken tussen kansrijke en minder kansrijke aanvragen.

Zie hieronder de verschillende stappen van de indienprocedure en het stroomschema voor de achtste ronde.

Stroomschema van indieningprocedure
Beeld: ©Erfgoed Deal

Stap 1: het invullen van INTAKEVRAGEN

Om een eerste beeld te vormen van het project werkt het programmabureau met een set intakevragen. Deze mailt u naar erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl.

Intakevragen

De intakevragen zijn alleen in een pdf-versie te downloaden. Een invulbare versie (in word-bestand) is op te vragen bij het programmabureau via erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl of via één van de netwerkers.

Stap 2: het voeren van ADVIESGESPREKKEN

Het programmabureau bepaalt op basis van het intakeformulier of een adviesgesprek ingepland kan worden. Adviesgesprekken vinden plaats wanneer een project (potentieel) aansluit bij de ambities van de Erfgoed Deal. Ook wanneer het project niet kansrijk is, nemen wij contact met u op.

Let op: het plannen van deze gesprekken kost tijd, daarom adviseert het programmabureau om zo vroeg mogelijk het intakeformulier aan te leveren. Houd rekening met een doorlooptijd van enkele maanden voor de hele procedure.  

Stap 3: een VOORSELECTIE op basis van een VOORLOPIGE INDIENING >> Deadline 14 juni 2024

Na het voeren van enkele adviesgesprekken dienen kansrijke projecten een voorlopige indiening in. Op basis hiervan selecteert het programmabureau een beperkt aantal projecten die onder begeleiding toewerken naar een definitieve indiening.

Indienformulier

Het indienformulier is alleen in een pdf-versie te downloaden. Een invulbare versie van het indienformulier (in word-bestand) is op te vragen bij het programmabureau via erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl of via één van de netwerkers.

De projecten die door de voorselectie komen mogen hun plan pitchen aan het programmabureau. 

Projecten die niet door de voorselectie komen worden niet uitgenodigd om te pitchen en krijgen verder geen begeleiding meer bij hun indiening. Wij raden deze projecten af om een definitieve indiening te doen. Op 26 juni 2024 worden de projecten hierover ingelicht.

Stap 4: een DEFINITIEVE INDIENING >> Deadline 30 augustus 2024

Tussen juli en medio september werken de projecten die uitgenodigd zijn voor de pitches aan een definitieve indiening, waarbij zij begeleiding krijgen vanuit het programmabureau. De definitieve indieningen worden beoordeeld en voorgelegd aan de Stuurgroep van de Erfgoed Deal die een besluit neemt welke projecten financiering krijgen toegekend. Het programmabureau informeert de projecten in de eind september 2024 over de toekenningen. 

Afwegingskader

De beoordeling van projecten gebeurt op basis van het Afwegingskader Actualisatie Erfgoed Deal. De mate waarin de projecten al dan niet voldoen aan de hierin beschreven beoordelingscriteria zijn bepalend of het project wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma en financiering ontvangt. De stuurgroep van de Erfgoed Deal beslist hierover op basis van een advies van het programmabureau.