Eindmeting: Erfgoed Deal is een doeltreffend instrument

De Erfgoed Deal is doeltreffend geweest in het maken van een grotere verbinding tussen erfgoed en de ruimtelijke opgaven. Dit is de belangrijkste bevinding uit de eindmeting van onafhankelijk onderzoeksbureau Ecorys. Uit de interviews ontstaat een unaniem positief beeld over het programma. Vanuit de enquête blijkt dat het instrument, de geleverde voorbeelden en de communicatie zeer worden gewaardeerd. Deze waardering blijkt ook uit de gezamenlijke inzet van de projectpartners om tot verlenging van het programma over te gaan.

Het onderzoeksbureau heeft op drie momenten een grote enquête uitgezet en betrokkenen van het programma gesproken. Op basis hiervan is een nulmeting, een tussenmeting en een eindmeting uitgebracht.

Uitdagingen

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Externe factoren zorgen ervoor dat erfgoed nog niet altijd in beeld is bij ruimtelijke opgaven. De voornaamste reden hiervoor is het groeiend capaciteitsgebrek bij betrokken organisaties, in het bijzonder bij gemeenten. Daarnaast geeft het onderzoeksbureau aan dat in de volgende programmaperiode de betrokkenheid van de partners vergroot kan worden.  

Ondersteuningsteam

Het programmabureau zet daarom de komende jaren meer in op contact met het ondersteuningsteam van de Erfgoed Deal. Hierin zijn alle partners van het programma vertegenwoordigd. Uit de gesprekken die in het kader van de verlenging van de Erfgoed Deal zijn gevoerd, bleek bij de partners de behoefte om meer betrokken te zijn bij de resultaten van het programma. Dit kan inspireren om kansen voor het programma te herkennen en hier actief naar op zoek te gaan en zo de bekendheid van het programma verder te vergroten. Tevens adviseert Ecorys om de banden met andere ministeries aan te halen om de positie van de Erfgoed Deal als strategisch instrument voor ruimtelijk Rijksbeleid te versterken.

Aanbeveling

Het onderzoeksbureau doet als aanbeveling om na te denken over een beoordelingsmethode waarbij projecten eerder duidelijkheid krijgen over de haalbaarheid om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Het programmabureau gaat de komende periode aan de slag met het aanscherpen van het afwegingskader. Daarbij bouwen we in de indieningsprocedure een voorselectie in om initiatiefnemers eerder duidelijkheid te geven over de slagingskans van hun aanvraag.

Een foto van de omslag van de eindevaluatie met daarop een foto van Forteiland Pampus.