Stuurgroep

De stuurgroep is opdrachtgever van het programmabureau Erfgoed Deal. De stuurgroep heeft een bestuurlijk karakter en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de VNG, de Federatie Grote Monumentengemeenten i.c. het Bestuurlijke Platform Erfgoedgemeenten, het IPO, de Unie van Waterschappen en de Federatie Instandhou­ding Monumenten. De directeur Kennis en Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is aanwezig bij de stuurgroep vanuit zijn rol als gedelegeerd opdrachtgever van het programmabureau en vertegenwoordigd in zijn hoedanigheid ook het rijk. De programmaleider van het programmabureau Erfgoed Deal is secretaris van de stuurgroep. De stuurgroep handelt vanuit de gezamenlijke doelen van de Erfgoed Deal waarbij de leden rekening houden met elkaars belangen in lijn met de aanbevelingen van de Governan­ce Code cultuur. De stuurgroep besluit over de toekenning van de financiële middelen aan de ingediende projectvoorstellen.

De volgende personen hebben zitting in de Stuurgroep:

Organisatie Naam
Voorzitter Mirjam Wulfse
IPO Gert Harm ten Bolscher
VNG Natasja Groothuismink
FGM Monique Schuttenbeld
FIM Eefje van Duin
Unie van Waterschappen Marianne Poissonier
RCE Arjan de Zeeuw
Programmabureau Jephta Dullaart

Voorzitter

Mirjam Wulfse
Mirjam Wulfse

Per 6 juli 2023 heeft de stuurgroep van de Erfgoed Deal een nieuwe voorzitter, Mirjam Wulfse. Zij volgt voormalig voorzitter Michiel Scheffer op.

De directe leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het welbevinden en daarmee aan het geluksgevoel van mensen. 

Daarom is ruimtelijke kwaliteit zo belangrijk. Dat motiveert me ten diepste. De Erfgoed Deal maakt goed doordachte koppelingen van ons erfgoed en de belangrijke transities die de identiteit van een gebied versterken mogelijk. Mijn achtergrond als maker met een natuurlijke habitat in cultuur en als gedeputeerde van onder andere ruimte, grote gebiedsontwikkelingen en landschap leidden tot het voorzitterschap van de Erfgoed Deal.

In deze positie probeer ik samen met veel anderen bij te dragen aan het versterken van onze ruimtelijke kwaliteit en daarmee indirect aan het geluksgevoel van mensen.