Partners

De Erfgoed Deal is op 21 februari 2019 ondertekend door overheden en maatschappelijke organisaties in Madurodam in het bijzijn van de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Op 16 maart 2023 is de Erfgoed Deal verlengd voor 2023-2025. Begin 2023 hebben ook de Unie van Waterschappen en de Minister voor Klimaat en Energie namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Erfgoed Deal ondertekend en hiermee maken zij onderdeel uit van het samenwerkingsverband.

De partners van de Erfgoed Deal, inclusief de minister en staatssecretaris, staan naast een bord waarop het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Unie van Waterschappen net een handtekening gezet hebben. Het gezelschap staat voor een boot in de haven van Maassluis.
Ondertekening van de Erfgoed Deal op 9 oktober 2023 in Maassluis.Overzicht van de ondertekenaars:

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. 

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische systeem waarin de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een systeem dat draait om het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen.

Minister voor Klimaat en Energie namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.
 

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg zet zich in voor een slagvaardig en resultaatgericht provinciaal bestuur. Een bestuur dat door regionale kracht een bijdrage levert aan Nederland en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Een bestuur dat verantwoordelijkheid neemt voor een samenhangende aanpak van maatschappelijke opgaven op (boven)regionaal niveau.

Het IPO is in 1986 opgericht en is de belangenbehartiger van en voor de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Ook is het IPO het platform van de provincies voor innovatie en kennisuitwisseling.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland en de Overzeese gebieden. Een van de belangrijkste doelstellingen van de VNG is de belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden, waaronder de provinciale overheden, de Tweede Kamer en het kabinet. Verder ondersteunt de VNG gemeenten bij het vertalen van nationaal beleid naar gemeentelijk beleid en bij kennisdeling over de uitvoeringspraktijk.

Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten

De Federatie van Grote Monumentengemeenten is een netwerkorganisatie die met anderen actief wil werken aan een professionele en eigentijdse instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, vanuit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke overheid. De FGM bestaat sinds 2002 en komt voort uit een informeel netwerk van gemeentelijke monumentenzorgers, dat zich vanaf 1989 heeft gevormd. Op dit moment zijn er 90 gemeenten bij de Federatie aangesloten, die gezamenlijk ruim 32.000 rijksmonumenten en 20.000 gemeentelijke monumenten beheren. Het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten bestaat uit wethouders met erfgoed in hun portefeuille. Doel van dit platform is om gezamenlijk het erfgoedbeleid bestuurlijk goed te vertegenwoordigen in landelijke ontwikkelingen en om de lobbytaak van de FGM op zich te nemen.

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, groene en mobiele monumenten. De FIM informeert overheden over urgente kwesties, en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector. De federatie is een belangrijk platform geworden, waar leden ideeën over bescherming, het beheer en de instandhouding van monumenten uitwisselen.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Wij geven de natuur in Nederland de ruimte. We beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Zo blijft onze natuur behouden en kunnen we hier met zijn allen nog eeuwenlang van blijven genieten. Onze droom is een mooi Nederland. Met landschappen waarin natuur en erfgoed een grote rol spelen. Een land vol groene steden, duurzame landbouw en natuurrijke landschappen. Een land waar we van kunnen genieten en waar de natuur kan bloeien.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland. Wij ontwikkelen en beschermen het groene erfgoed van ons land. Wij zorgen dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. We brengen natuur dichter bij de mensen, nu en in de toekomst.

Een van onze belangrijkste taken is het behoud en de ontwikkeling van landschappen en objecten van nationale betekenis, waaronder een groot aantal (rijks)monumenten in de beheerde gebieden.

LandschappenNL

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. Samen met de 20 provinciale organisaties werken wij aan het beschermen en behouden van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed. Door het beheer van de eigen gebieden (13% van het totale natuurgebied in Nederland) en door gebieden van andere eigenaren te onderhouden hebben we grote impact op de natuur en het landschap in Nederland.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland, waaronder veel (rijks)monumentale panden.

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bewaakt en bevordert de randvoorwaarden waarbinnen haar leden, professionele adviseurs, de lokale en provinciale overheden optimaal kunnen adviseren over de kwaliteit van de gebouwde omgeving. 79 procent van alle welstands- en monumentencommissies in Nederland is lid van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.