Tweede reeks: De integrale wateropgave

Erfgoed voor de wateropgave
Tekening: Patricia van Ling

Hoe benutten we erfgoed voor de wateropgave? Het gedragen resultaat.

Het is tijd om opnieuw te kijken naar de verhouding van het landschap en de wateropgave. De afgelopen jaren zijn we de verbinding kwijtgeraakt en is vooral ingezet op technisch oplossingen. Onder andere door de gevolgen van klimaatverandering moeten we ons anders gaan verhouden tot onze leefomgeving om onder andere wateroverlast en droogte tegen te gaan. De komende decennia moeten door het hele land ingrepen worden gedaan om gebieden te behouden en klimaatadaptief te maken. Er zitten grenzen aan de techniek en we zullen ons meer moeten richten op het herstellen van de balans tussen onze gebouwde omgeving, het landschap en de bodem. Hoe herstellen we die verbinding de komende tijd? Hoe kunnen we daarin de kansen van erfgoed benutten?

Presentatie 1Leendert Visser (Beleidsadviseur Water & Ruimte, Waterschap Noorderzijlvest): erfgoed in de praktijk van het waterschap Noorderzijlvest.

Presentatie  2Gertjan de Boer (adviseur Erfgoed en Klimaat bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) over de drie gevaren van klimaatverandering voor erfgoed en de bereikte grenzen van de maakbaarheid van ons land: casussen en stellingen vanuit de praktijk.

Presentatie 3Anne Schopman (projectleider Cultuurhistorie en recreatie) en Wilko Koning (programmamanager Energie en Watersysteem) : Erfgoed en de (on)mogelijkheden voor de wateropgave in Amsterdam en omstreken. Toegelicht aan de hand van enkele actuele casussen en stellingen Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).

Reflectie door Carola Hein

Luchtfoto van oude zeedijk Zoutkamp
Beeld: ©Noorderzijlvest
Oude zeedijk Zoutkamp