Nieuwe invalshoeken voor de Erfgoed Deal

Sinds dit jaar heeft het programmabureau van de Erfgoed Deal er twee nieuwe collega’s bij. Netwerkers Steven Jongma en Anne Schopman vertellen over hun ervaringen bij de Erfgoed Deal. Wat zijn hun eerste indrukken van het programma en de projecten? En wat zien zij als uitdagingen en kansen voor de toekomst?

Naast de werkzaamheden bij het programmabureau is Steven werkzaam als archeoloog bij de gemeente Delft. Anne is programmatrekker cultuurhistorie en recreatie bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Actieve inbreng archeologie

Steven voelt zich soms nog een beetje een vreemde eend in de bijt. Tot nu toe hielden de netwerkers van de Erfgoed Deal zich bezig met maatschappelijke opgaven, terwijl zijn opdracht zich richt op een erfgoeddomein, de archeologie: ‘In de vorige rondes waren er maar een paar projecten waarbij archeologie een serieuze rol speelde. Dit komt door de plaats van de archeologie binnen de ruimtelijke ordening: het onderzoek wordt pas uitgevoerd als de planvorming en het ontwerp al afgerond is. Pas dan is duidelijk waar archeologie bedreigd wordt. Met het extra geld voor archeologie binnen de Erfgoed Deal wil de staatssecretaris een impuls geven aan de actieve inbreng van archeologie in de ontwerpfase van projecten.’

Kijken vanuit waterperspectief

Ook Anne brengt een nieuwe blik met zich mee vanuit het waterschap: ‘De afgelopen maanden binnen de Erfgoed Deal zijn een bijzonder positieve en leerzame ervaring geweest. Het voelt als een soepele overgang naar een goed op elkaar afgestemd team dat zich inzet voor de cruciale rol van erfgoed binnen uiteenlopende transitieopgaven. Het is bijzonder interessant om vanuit een breder waterperspectief naar de projecten te kijken en mijn ervaringen uit de waterwereld te integreren. Het is mooi om te zien hoe er gewerkt wordt aan projecten waarbij erfgoed, klimaat- en wateropgaven elkaar kunnen versterken en verrijken.’

Uitdagingen

Steven ziet dat de extra aandacht voor archeologie nu al zijn vruchten afwerpt: ‘Veel projecten betrekken archeologie in de nieuwe aanvraag, wat natuurlijk geweldig is. Maar er wordt wel geworsteld met hoe archeologie in een veel eerder stadium betrokken kan worden. Dit is heel lastig door de manier waarop ons archeologisch bestel is geregeld.’ Ook Anne geeft aan dat er uitdagingen om de hoek komen kijken: ‘Het verenigen van deze sectoren vergt soms aanpassingen in denkwijzen en benaderingen. Daarvoor is er bij de waterschappen een verbreding van de blik op erfgoed nodig. Maar vanuit de al lopende én nieuwe projecten kan de Erfgoed Deal de opgedane kennis en ervaringen ook weer breder delen in de watersector.’

Toekomst

Hoe zien Anne en Steven de toekomst van de Erfgoed Deal? Anne: ‘Ik ben enthousiast om een bijdrage te leveren aan dit prachtige programma. Ik geloof dat we een waardevolle en duurzame toekomst kunnen vormgeven, waarin erfgoed een belangrijke rol krijgt in de transitieopgaven. Met enthousiasme kijk ik uit naar de komende periode, waarin we gezamenlijk de missie van de Erfgoed Deal verder zullen uitdragen en realiseren.’ 
Steven ziet een rol voor de Erfgoed Deal en haar leeromgeving om het verschil te maken op het gebied van archeologie: ‘We kunnen projecten stimuleren die een andere dan de gebruikelijke benadering kiezen. Zo laten we zien dat ook archeologie een erfgoedwaarde is die kan bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.’

Portretfoto's van Steven Jongma en Anne Schopman
Steven Jongma en Anne Schopman