Eerste webinar in de reeks ‘Lessen uit de Erfgoed Deal’

Samen met de ErfgoedAcademie organiseert de Erfgoed Deal een webinarreeks met de titel 'Lessen uit de Erfgoed Deal'. Het eerste webinar vindt plaats op vrijdag 23 juni van 10.00 tot 12.00 uur en is bedoeld voor projecten binnen en buiten de Erfgoed Deal en voor professionals die aan dezelfde opgaven werken of meer willen weten over het thema.

In deze nieuwe webinarreeks staan de opbrengsten en lessen uit lopende en afgeronde Erfgoed Deal-projecten centraal. Het eerste webinar gaat over het thema Natuur en Landbouw. Hierin bespreken we hoe projecten erfgoed inzetten voor de landbouwtransitie en versterking van de leefomgeving in het buitengebied.

Header met daarop een opgeknipte luchtfoto van het gebied rond Vriezenveen met daarop de tekst Webinarreeks Lessen uit de Erfgoed Deal, erfgoedinclusieve landbouwtransitie met daarbij de datum en het tijdstip: 23 juni van 10.00 tot 12.00 uur
Beeld: ©Kris Roderburg, RCE

Programma

Het webinar bestaat uit twee onderdelen. Eerst een plenair deel waarin drie casussen worden besproken, twee Erfgoed Deal-projecten en één externe casus. Daarna gaan deelnemers met elkaar en met de spreker in gesprek over de casus in aparte deelsessies. Iedere casus heeft een eigen deelsessie, waar deelnemers zich voor kunnen opgeven.

Project 1: Greppelland Fryslân (Aldeboarn-De Deelen)

Intensivering en schaalvergroting in de landbouw hebben gezorgd voor het ontstaan van brede, geëgaliseerde percelen en een lager grondwaterpeil met als gevolg snellere bodemdaling en meer CO2-uitstoot in het Friese veenweidegebied. De huidige ruimtelijke inrichting blijkt onvoldoende in staat om toenemende weersextremen door klimaatverandering op te vangen. In het Friese veenweidegebied Aldeboarn-De Deelen slaan boeren, burgers, waterschap en provincie de handen ineen om oud cultuurhistorisch greppelland te behouden en herstellen en nieuw greppelland aan te leggen. Greppelland en herwaardering van grond kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied: klimaat(adaptatie), biodiversiteit en natuur (reductie stikstofemissies door extensivering van de landbouw). Hoe slaagt men erin om op het oog tegenstrijdige belangen van landbouw, natuur en erfgoed bij elkaar te brengen in een gebiedsgerichte aanpak? 

Spreker: Lenneke Büller (projectleider gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen namens de gebiedspartijen)

Project 2: Belevenisboerderij Schieveen (Rotterdam de boer op!)

Als onderdeel van het gemeentelijk natuur- en recreatieplan Schieveen is in 2018 Belevenisboerderij Schieveen gerealiseerd door de gemeente Rotterdam, de agrariër Martin Oosthoek en Natuurmonumenten. Dit project wordt nu verder ontwikkeld binnen het bredere programma ‘Rotterdam de boer op!’, waarin nadrukkelijk de verloren gegane relatie tussen stad en ommeland wordt hersteld. Ingezet wordt op korte productieketens voor de boer en het laten ervaren van het platteland dichtbij huis voor de stedeling.
De belevenisboerderij zal worden ingericht als ‘natuur- en erfgoedinclusieve publieksboerderij’. De betrokken agrariër zal daarbij zijn bedrijfsvoering verder verduurzamen en natuurinclusief maken. Uitgangspunt hierbij is dat dit gebeurt met respect voor het verleden, zodat het aansluit bij de natuur-, erfgoed- en landschapsinclusieve ambities van de gemeente en Natuurmonumenten in de noordrand van Rotterdam.

Spreker: Bob Hartog (projectleider Natuurmonumenten)

Project 3: Landgoed Vilsteren

Historisch gezien zijn landgoederen plaatsen waar natuurwaarden samenkomen met economische, cultuurhistorische en sociale waarden, waar componenten elkaar zodanig kunnen versterken dat het geheel meer is dan de som der delen. Landgoedeigenaars zijn gewend vanuit het grote geheel en multidisciplinair te denken.
Sinds een jaar of tien wordt er op Landgoed Vilsteren gewerkt aan een natuurinclusief gemengd bedrijf op basis van het eeuwenoude landgoedmodel. Vilsteren laat zien dat met een sterke visie - die door alle bij het landgoed betrokken partijen wordt gedeeld - er voldoende draagvlak ontstaat om de vele urgente maatschappelijke opgaven aan te pakken. Het landgoed van de toekomst kan een inspirator zijn om klimaatadaptatie, landbouwtransitie en circulaire economie te stimuleren.

Spreker: Hugo Vernhout (rentmeester Landgoed Vilsteren)

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het formulier op de site van de ErfgoedAcademie. In dit formulier geef je ook aan welke deelsessie je wilt volgen.