Indieningsvereisten

De Erfgoed Deal is een samenwerking tussen de overheden en maatschappelijke organisaties over de financiering van de meerkosten die ontstaan door erfgoed op te nemen in ruimtelijke transitieopgaven. Wij noemen dit het erfgoedinclusief maken van de opgave. Eventuele financiering vanuit de Erfgoed Deal loopt via een decentralisatie-uitkering naar het gemeentefonds of provinciefonds. Het is daarom belangrijk dat uw project ondersteund wordt vanuit een gemeente of een provincie. Cofinanciering vanuit een gemeente of provincie is echter geen vereiste. Wel zoeken we naar voldoende middelen om de ambities van de Erfgoed Deal te kunnen realiseren.

Minimale planbegroting

Verder zijn we op zoek naar projecten met enige omvang. Minimale planbegroting voor projecten uit de drie hoofdthema’s ligt rond de 1 miljoen euro waarvan de beoogde bijdrage vanuit het Rijk tussen 500.000 en 1 miljoen euro ligt. Voor projecten uit de ondersteunende lijnen geldt een minimale planbegroting van 500.000 euro en de beoogde bijdrage vanuit het Rijk ligt tussen de 250.000 en 500.000 euro.

Bijdragen aan onze leeromgeving

Tot slot zijn alle projecten bereid om (organisatorisch en inhoudelijk) bij te dragen aan onze leeromgeving waarin we kennis en ervaring delen met deelnemers aan de Erfgoed Deal en de rest van het ruimtelijk ordeningsveld.

Afwegingskader

In het Afwegingskader staan de criteria beschreven waarop de projecten worden beoordeeld. Tevens besluit de Stuurgroep op basis van dit kader welke projecten zullen worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.