Project: Hart van Oosterhout

Met het project ‘Hart van Oosterhout’ investeert de gemeente Overbetuwe in de ontwikkeling van een nieuw dorpshart in en rondom het religieus ensemble van de rijksmonumentale Leonarduskerk. De maatschappelijke en ruimtelijke invulling van deze nieuwe kern krijgt een passende aansluiting bij het DNA van dit dijk- en tuinbouwdorp en wordt aangegrepen om de karakteristieken daarvan te behouden en weer duurzaam beleefbaar te maken.   

Het plan behelst de verplaatsing van het dorpshuis naar de leegkomende Leonarduskerk, de bouw van een nieuwe sportvoorziening bij de kerk, nieuwbouw van een school, woningbouw voor ouderen en jonge starters en meer openbaar groen met ruimte voor ontmoeting en evenementen. Een uitvoerige cultuurhistorische analyse is inspiratiebron en leidraad geweest bij de ontwikkelvisie. Op basis van een stedenbouwkundige verkenning is een toetsingskader opgesteld. Dit geeft richting en inspireert bij de uitwerking van deelplannen, het fungeert ook als formeel beoordelingskader bij de plantoetsing. Hiermee stuurt de gemeente blijvend op kwaliteit en versterking van erfgoedwaarden.

Gefaseerde planvorming en realisatie

Het noordelijke plandeel komt als eerste aan de beurt. Dit omvat het kerkelijke ensemble, de nieuwe sportzaal en de aangrenzende percelen waar zich de (oude) basisschool en het (oude) dorpshuis bevinden. Daarna gaat het zuidelijk deel ingrijpend op de schop. In dit gebied tussen kerk en Waaldijk wordt een groene evenementenbrink aangelegd en een klimaatbestendig dorpspark gerealiseerd met integratie van de oude boomgaard en rabattenbos. Ook komt er een nieuwe verbinding naar de dijk met een uitkijkpunt naar het ‘verdronken’ dorp Oosterhout in de uiterwaarden. Daarnaast is hier ruimte voor een tweede fase woningbouw met ‘ecohuisjes’.

Leermodel

De ervaringen van dit project worden gebruikt voor de ontwikkeling van een leermodel voor overheden met kleine kernen en soortgelijke problematiek en opgaven. Het model is mogelijk behulpzaam bij het verbinden van erfgoed aan ruimtelijke en maatschappelijke transities, waaronder de herbestemming van leegkomende kerken.

Een luchtfoto van Oosterhout in Gelderland