Stedelijke groei en krimp

Stedelijk groei zal de komende jaren doorzetten, waar­door ruimte nodig is in vaak cultuurhistorisch waarde­volle gebieden. Tegelijk kent Nederland een krimpopgave, waardoor voorzieningen achteruitgaan en leegstand van gebouwen en woningen de kop opsteekt. Dit tast de leefbaarheid aan van stads- en dorpskernen. Projecten binnen dit thema gaan over verdichting, woningbouw- en recreatielocaties aan randen van steden,  slimme concentratie van distributiecentra en transformatie van spoor- of kanaalzones en complexe gebiedsgerichte herbestemmingen met bijzonder vastgoed.

Dit leidt tot initiatieven die erfgoedstructuren, natuur en cultuurlandschap koppelen aan de uitbreiding van steden en de identiteit van deze gebieden versterken. In het geval van krimp dragen erfgoedinclusieve oplossingen bij aan het bestrijden van leegstand en impulsen voor de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door het opstellen van specifieke strategieën en agenda’s binnen grotere Regiodeals. Ook lokaal initiatief van dorpsontwik­kelingsmaatschappijen kan worden ondersteund.