Project: Awa pa Kòrsou - Water voor Curaçao

Het project ‘Awa pa Kòrsou - Water voor Curaçao’ werkt aan het herstel van de stroomgebieden van het natuurlijke- en cultuurhistorische watersysteem van rooien en dammen en de daarmee samenhangende unieke monumentale ensembles en waterwerken in twee concrete projectgebieden. Tegelijkertijd wordt er een Living Lab ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Curaçao. Dit gaat om het ontsluiten en delen van kennis vanuit én met de lokale gemeenschap, maar ook om kennisontwikkeling en capacitybuilding rondom integraal klimaatbestendig waterbeheer door professionele samenwerkingen. Aanvrager is het Monumentenfonds Curaçao.

Binnen de twee projectgebieden werken overheid en bewoners, experts, docent-onderzoekers en studenten in het Living Lab samen. Naast kennis en onderzoek is educatie (awareness) een essentieel onderdeel van het project. De educatie heeft componenten voor de jeugd, de lokale bevolking in het algemeen en de bezoekers van de desbetreffende gebieden (lokaal en toerist).

Project Water voor Curacao: spelende kinderen op Curacao

Onzichtbaar watersysteem

Rooien en dammen vormen het hydrologisch en ecologisch fundament van het eiland. Historisch gezien waren de stroomgebieden van de rooien sturend in de locatiekeuze voor nederzettingen, akkers, ruimtelijke ontwikkelingen en waterbeheer. Bij moderne 20ste-eeuwse ruimtelijke ontwikkelingen werden het watersysteem en de daarmee samenhangende historische waterwerken veelal genegeerd, verwaarloosd en/of aangetast. Recent is een waterinclusieve handreiking voor ruimtelijke ontwikkeling ontwikkeld, gebaseerd op natuur- en erfgoed die een methode schetst voor herstel.

Historisch watersysteem als ruggengraat

In twee projectgebieden, één stedelijk (Rooi Catootje) en één landelijk (Plantage Savonet), wordt deze methode toegepast in het project. Herstel van deze watersystemen draagt bij aan de duurzame inrichting van het eiland. Het verhoogt de waterbergende capaciteit bij hevige regenval, reduceert risico op overstromingen en voorkomt uitdroging van de bodem. Het herstel draagt tevens bij aan integrale ontwikkeling op ruimtelijk, ecologisch, cultureel en economisch gebied. Tenslotte leidt het project via de leeromgeving tot bewustwording bij de jeugd, de lokale bevolking in het algemeen en de bezoekers van de desbetreffende gebieden.