Project: Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Om de waterveiligheid in Noord-Groningen voor de toekomst te borgen dient in Zoutkamp de capaciteit van een gemaal te worden vergroot en de kades in het dorp te worden verhoogd. In overleg met de inwoners van Zoutkamp kiest het verantwoordelijke Waterschap Noorderzijlvest ervoor dit via een integrale gebiedsopgave aan te pakken, waarbij erfgoed het leidende principe is

Aanpassing gemaal

Concreet betekent dit het volgende: de in retrospectief verkeerde keuzes die gemaakt zijn bij de bouw van het huidige gemaal H.D. Louwes en de aanleg van de regionale waterkering door het dorp worden ongedaan gemaakt. Voor het nieuwe gemaal wordt een logischer plek gekozen, te weten in de eind jaren ’60 vervallen waterkering, die gelijktijdig in ere wordt hersteld. Daarmee voorkomt men dat de huidige waterkering door het dorp zo’n 80 cm moet worden verhoogd, met alle ruimtelijke implicaties die daarbij horen.

Restauratie Hunsingosluis

Tenslotte is het voornemen om de huidige rijksmonumentale Hunsingosluis te restaureren om te bouwen van spui- naar schutsluis. Door de integrale aanpak, kan het Waterschap ook enkele andere kleinere ingrepen meekoppelen, waaronder het herstel van de aanwezige Muraltmuurtjes op de waterkering. Na uitvoering zijn de leefbaarheid en de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Zoutkamp flink verhoogd en ‘ligt het dorp weer achter de dijk’, een lang gekoesterde wens van de Zoutkampers.

Luchtfoto van oude zeedijk Zoutkamp
Beeld: ©Noorderzijlvest
Oude zeedijk Zoutkamp