Project: Hoornwerk Grebbedijk

Herstel en ophoging van een oud vestingwerk draagt concreet bij aan de dijkverzwaringsopgave van de Grebbedijk.

Waterveiligheid en erfgoed

In dit project gaan waterveiligheid en erfgoed samen op. Het project is onderdeel van een grote en integrale gebiedsopgave: versteviging van de Grebbedijk in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze dijkversteviging behoort tot de top 3 meest urgente rivierdijkversterkingen van ons land. Deze belangrijke opgave wordt erfgoedinclusief gemaakt door herstel en gedeeltelijke reconstructie van het historische hoornwerk aan de voet van de Grebbedijk. Door de aarden grondwerken te herstellen en op te hogen naar het niveau van 1785 hoeft de Grebbedijk terplekke niet verbreed te worden waardoor het hoornwerk (rijksmonument) niet aangetast wordt. Hiermee ontstaat een inspirerende combinatie van erfgoedherstel en waterbescherming. De uitvoering van het herstel van het hoornwerk is een samenwerking tussen Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Utrecht en Het Utrechts Landschap.

Kansen voor voorbeeldwerking

Het project biedt goede kansen voor voorbeeldwerking en opschaling. Op veel plekken in Nederland komen (onbenut) erfgoed en waterbeschermingsopgaven samen, met name in gebieden waar structuren van oude militaire waterlinies nog aanwezig zijn en waar dijkverzwaringsopgaven nodig zijn (Oude/Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Grebbelinie, Zuiderwaterlinie, Friese Waterlinie). Dit project kan inspiratie en praktijkkennis bieden aan andere partijen, zoals waterschappen en terreinbeherende organisaties die hiermee te maken hebben.

Luchtfoto van het hoornwerk aan de Grebbedijk, onderdeel van de Grebbelinie
©geopark-heuvelrug.nl
Het hoornwerk aan de Grebbedijk, onderdeel van de Grebbelinie