Project: Proeftuin Opgewekt

De initiatiefnemers van Proeftuin Opgewekt pleiten ervoor om landgoederen niet te ontzien in het kader van de energie- en landbouwtransitie, maar juist proactief aan de slag te gaan om een aanbod te doen aan de RES (Regionale Energietransitie) Twente en RES West-Overijssel. Maar wel met respect voor erfgoedwaarden en landschappelijke kwaliteit. Naast het aanbod aan de twee RES’sen wil het project ook bijdragen aan erfgoedinclusieve klimaatadaptatie-maatregelen. Daarnaast zijn stikstofreductie en natuur belangrijke thema’s die in de integrale gebiedsgerichte aanpak een plek krijgen. Het project is aangevraagd door de provincie Overijssel.

In Proeftuin Opgewekt biedt cultuurhistorische kennis van landgoederen inspiratie voor de inpassing van energie- en klimaatprojecten die ook echt in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. De minimale ambitie is om de landgoederen en hun omgeving zelfvoorzienend te maken qua energieverbruik en het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie te vergroten.

Twee proeftuinen

Men gaat aan de slag in twee landgoederenzones: rond Enschede en in het Vechtdal. Samen met de landgoedeigenaren komt er een plan/ontwerp voor concreet te nemen energiemaatregelen op landgoederen. Hierbij wordt de hulp ingeroepen van twee onderzoeklabs en drie kennistafels per landgoederenzone. Het plan draagt bij aan de financiering van het landgoedbeheer in de toekomst en er wordt voorgesorteerd op ambtelijke en bestuurlijke borging. Dit zodat er zo weinig mogelijk drempels zijn in het proces naar uitvoering en vergunningverlening. Per zone is er een uitvoeringsbudget waardoor landgoedeigenaren daadwerkelijk kunnen starten met maatregelen.

Leeromgeving

Het project deelt kennis en ervaringen uit de twee proeftuinen in de Leeromgeving. Een belangrijk onderdeel is de voorbereiding en het opzetten van een soortgelijke proeftuin voor de RES Noord-Veluwe in samenwerking met de provincie Gelderland. Het ‘grotere doel’ van het project is om meer samenwerking te stimuleren tussen de RES-regio’s, gemeentelijke duurzaamheidsmedewerkers en mensen uit de erfgoedsector. Dit zowel binnen de gemeenten van Overijssel als landelijk via het Nationaal Programma RES.

Een foto van Huis Vilsteren voor Project Opgewekt