Project: Du MOments des Monuments

De ontwikkeling van een stappenplan voor verduurzaming van (woonhuis)monumenten. Het plan is erop gericht om eigenaren van begin tot eind te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. Via enkele pilots wordt het stappenplan in de praktijk getest. Na uitvoering vindt vijf jaar monitoring van de resultaten plaats. 

Woonhuismonumenteigenaren

Er zijn voor alle woningen ingrijpende veranderingen in de energievoorziening en energiebesparende maatregelen nodig. In de Routekaart Verduurzaming Monumenten zijn afspraken gemaakt over monumentale gebouwen, om daarmee een bijdrage te leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot. Met name voor woonhuismonumenteigenaren is het lastig om precies te achterhalen wat kan, mag en moet, laat staan dat de vergunningverlening soepel verloopt. Als zij bij hun gemeente om informatie vragen, lopen ze regelmatig tegen uiteenlopende adviezen aan, gegeven door verschillende afdelingen. 

A tot Z stappenplan

De gemeente Stichtse Vecht wil eigenaren ondersteunen met een A tot Z stappenplan voor het verduurzamen van (woonhuis)monumenten. Het plan volgt deze stappen: 

  • Bewust maken
  • Informeren
  • Faciliteren
  • Uitvoeren
  • Nazorg/Monitoring

Zo ontstaat een betaalbaar en bruikbaar Duurzaam Monumenten advies (een zogenoemd DuMo-advies) voor eigenaren, waarmee kosten gereduceerd worden. 

Kennisvermeerdering 

Binnen het project vindt kennisvermeerdering plaats via opleidingen aan het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en Hogeschool Utrecht. De gemeente en de partners willen het model delen met andere gemeenten in het land via een leeromgeving en bestaande gremia als regionale energieloketten en de landelijke steunpuntennetwerken. Monumentenwacht Utrecht en MooiSticht werken mee. 

Pilots worden voorbeeldprojecten

Via vier pilots (bestaande uit drie particuliere eigenaren en een buitenplaats van de gemeente) verspreid door de gemeente, worden eigenaren gestimuleerd om hun pand te verduurzamen via grote én kleinschalige maatregelen, waarbij ze actief begeleid en geïnspireerd worden. Het stappenplan heeft daarbij een aanjaagfunctie. De pilots zijn voorbeeldprojecten die uiteindelijk zorgen voor concreet verduurzaamde monumenten. Van de eigenaren wordt een eigen bijdrage verwacht ter grootte van ongeveer 15.000 euro. Hiervoor kunnen subsidies worden ingezet.