Project: Amsterdam Wetlands

Centraal staat de vraag welke gebieden zijn te vernatten en wat de effecten hier van zijn op de beleving van natuur- en erfgoedwaarden. Ook is het project een stimulans voor de agrarische sector om meer circulair en natuur-inclusief te worden in vernatte veenweidegebieden.

12.000 ha nieuwe natuur

Amsterdam Wetlands is een ambitieus meerjarig programma van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland om in totaal 12.000 ha nieuwe natuur te ontwikkelen in het cultuurhistorische waardevolle veenweidegebied ten noorden van Amsterdam.

Lagere bodemdaling door vernatting

Door vernatting wordt het tempo van de bodemdaling flink teruggebracht wat tot weer tot gevolg heeft dat de CO2-uitstoot van het veen drastisch afneemt. Om de doelen te bereiken wordt een zogenaamd Landschapskader ontwikkeld waarin erfgoed één van de leidende principes wordt, waarmee dit van oorsprong natuurontwikkelingsproject  ‘erfgoedinclusief’ is gemaakt. De meerkosten hiervan worden via de Erfgoed Deal gefinancierd. In zowel de analyse als bij de uit te voeren maatregelen wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de aanwezige erfgoedwaarden van het gebied. Dit leidt tot afgewogen keuzes terplekke met respect voor het aanwezig erfgoed.

Klimaatakkoord

Amsterdam Wetlands is een directe uitwerking van het in 2019 gesloten Klimaatakkoord. Daarin is onder meer afgesproken om actief bodemdaling in West-Nederland tegen te gaan, waarmee tevens een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het project draagt dus direct bij aan de grote ruimtelijke transitieopgaven van klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid.

Luchtfoto van Amsterdam Wetlands: weilanden met water
©Landschap Noord-Holland
De Amsterdam Wetlands