Vacature programmaleider (20 uur per week)

Voor het programmabureau Erfgoed Deal zijn wij op zoek naar een nieuwe programmaleider. De programmaleider wordt gezocht binnen de personeelsgeledingen van een van de partners van de Erfgoed Deal, te weten de VNG, IPO, Federatie Grote Monumentengemeenten en de Federatie Instandhouding Monumenten. De aanstelling zal in de vorm van detachering gestalte krijgen vanuit een gemeente, provincie of bij de FIM aangesloten organisatie.

Achtergrond en opgave

Nederland verandert: wijken moeten worden verduurzaamd, nieuwe energie moet worden opgewekt en getransporteerd en de landbouw staat voor ingrijpende transities. Bij de inrichting van onze leefomgeving moeten we rekening houden met wateroverlast, droogte én hitte. Er is een enorme behoefte aan woonruimte, zowel in de stad als in kleinere kernen. Al deze opgaven raken onherroepelijk ook monumentale panden, erfgoed in stedelijk gebied (zowel historisch als naoorlogs), archeologie en eeuwenoude landschappen. Bij de opgaven voor de toekomst kunnen we leren van ons erfgoed. Naast behoud van erfgoed voor de toekomst willen we erfgoed verbinden aan de vier grote transitieopgaven: water, energie, stad en landelijk gebied.

Erfgoed Deal

Om dit te bereiken is in 2019 het programma Erfgoed Deal gestart met een budget van 40 miljoen euro. Er is een programmabureau opgericht met als thuisbasis de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het programma heeft tot nu toe 35 succesvolle projecten opgeleverd en een actieve leeromgeving. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verlengt het lopende Erfgoed Deal-programma voor een periode van drie jaar en trekt € 12,5 miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor de grote ruimtelijke opgaven. Gemeenten en provincies verdubbelen dit bedrag. In de Erfgoed Deal zijn afspraken gemaakt over de verbinding van erfgoed met de vier grote transitieopgaven van dit moment: klimaatadaptatie (water) energietransitie en verduurzaming, stedelijke ontwikkeling en landelijk gebied.

De huidige Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en heeft een looptijd tot 31 december 2022. Vanwege de verlenging zal de eerste drie maanden van 2023 worden gebruikt voor evaluatie en mogelijk inhoudelijke aanscherping van het programma samen met de partners. De opdrachtgever van het programma is de stuurgroep Erfgoed Deal, bestaande uit bestuurlijk vertegenwoordigers van een deel van het samenwerkingsverband.

Profiel en vaardigheden

Als programmaleider ben je het boegbeeld voor de Erfgoed Deal, kun je verbinden en anderen enthousiast maken voor de Erfgoed Deal en de doelen die daarbinnen centraal staan.

Verwacht wordt dat je de verbinding kunt leggen tussen erfgoed enerzijds, en de kansen die de grote transitieopgaven bieden anderzijds. Samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen, landschapspartijen en maatschappelijke organisaties is cruciaal, evenals de samenwerking met OCW en de departementen die in het kader van de ruimtelijke transitieopgaven actief zijn. Je bent communicatief sterk en beschikt over aantoonbaar goede leiderschapskwaliteiten. Het is van belang dat je ervaring hebt met interbestuurlijke trajecten en het aansturen van projecten of programma’s waarin veel verschillende partijen moeten samenwerken. Inhoudelijke kennis en affiniteit met betrekking tot cultureel erfgoed en de thema’s die binnen de Erfgoed Deal centraal staan is voor de programmaleider een vereiste.

Procedure

De programmaleider wordt gezocht binnen de personeelsgeledingen van een van de partijen die hebben aangegeven deel te willen nemen aan het projectbureau, te weten de VNG, IPO, FIM en FGM. De aanstelling zal in de vorm van detachering gestalte krijgen. De detachering loopt tot 1 januari 2026. Omdat de programmaleider een actieve rol speelt bij de herijking van de Erfgoed Deal dient de programmaleider het liefst per 1 februari aanstaande beschikbaar te zijn.

Heb je interesse? Stuur je reactie en CV vóór 4 januari aanstaande naar P&O-box@cultureelerfgoed.nl. Voor inhoudelijke informatie over de Erfgoed Deal kun je contact opnemen met Patricia van Ling (p.van.Ling@cultureelerfgoed.nl).Voor vragen over de procedure kan contact opgenomen worden met René Pelgrom (r.pelgrom@cultureelerfgoed.nl).

Meer informatie over de Erfgoed Deal is te vinden op onze website: www.erfgoeddeal.nl.
Hierop zijn onder andere onze podcastserie te vinden (Verborgen in het Volle zicht), informatie over alle projecten, een informatievideo, de samenstelling van het programmabureau en de stuurgroep en verschillende publicaties, waaronder de Erfgoed Deal tijdschriften.