Stuurgroep

De stuurgroep is opdrachtgever van het programmabureau Erfgoed Deal. De stuurgroep heeft een bestuurlijk karakter en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de VNG, de Federatie Grote Monumentengemeenten i.c. het Bestuurlijke Platform Erfgoedgemeenten, het IPO en de Federatie Instandhou­ding Monumenten. De directeur Kennis en Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is aanwezig bij de stuurgroep vanuit zijn rol als gedelegeerd opdrachtgever van het programmabureau en vertegenwoordigd in zijn hoedanigheid ook het rijk. De programmaleider van het programmabureau Erfgoed Deal is secretaris van de stuurgroep. De stuurgroep handelt vanuit de gezamenlijke doelen van de Erfgoed Deal waarbij de leden rekening houden met elkaars belangen in lijn met de aanbevelingen van de Governan­ce Code cultuur. De stuurgroep komt twee keer per jaar bij elkaar.

In de stuurgroep vindt besluitvorming plaats over:

  • de algemene voortgang van de Erfgoed Deal, zowel inhoudelijk als financieel;
  • vaststelling of wijziging van het uitvoeringsprogramma Erfgoed Deal van het programmabureau en daarmee over de allocatie van de beschikbare gezamenlijke middelen van de Erfgoed Deal. Bij vaststelling of wijziging is de portfoliobenadering het uitgangspunt. In plaats van sturen op projecten gaat de aandacht uit naar doelen en de evenwichtigheid van het uitvoeringsprogramma.
  • toetreding van nieuwe partners aan de Erfgoed Deal, de stuurgroep of acceptatie van adhesieverklaringen;
  • wijzigingen in de programmering of aanscherpen en wijzigen van doelen en ambities;
  • strategische wijziging van de opdracht aan en het functioneren van het programmabureau;
  • andere, voor de Erfgoed Deal relevante voorstellen en documenten.

De volgende personen hebben zitting in de Stuurgroep:

Organisatie

Naam

Voorzitter

Michiel Scheffer

IPO

Roy de Witte

VNG

Hein Kuiken

FGM

Monique Schuttenbeld

FIM

Martine van Lier

RCE

Arjan de Zeeuw

Programmabureau

Marjorie Verhoek

Voorzitter

Michiel Scheffer heeft een achtergrond in public affairs, subsidieadvies en projectmanagement voor de textiel en creatieve industrie en was Gedeputeerde Economie, Onderwijs en Europa voor Gelderland. Momenteel vervult hij een aantal functies zoals Voorzitter Commissie Kwaliteitsafspraken MBO en werkt hij als consultant.

portretfoto van Michiel Scheffer
Michiel Scheffer

Michiel Scheffer: ‘Wat me boeit bij de Erfgoed Deal is de vraag hoe je nieuwe uitdagingen zoals waterveiligheid, energietransitie en circulaire economie combineert met cultureel erfgoed in het landschap. Als geograaf ben ik opgeleid met rivierduinen, pingo-ruines en drumlins maar ook met de Gelderse waterlinie. Ik fiets graag door ons veranderend landschap vanuit mijn huis in Nijmegen. Als voormalig gedeputeerde ben ik getraind in het schakelen tussen bestuurslagen, zowel in het partijen bij elkaar brengen, het doorzien van ruimtelijke conflicten maar ook het vellen van een salomonsoordeel, als dat nodig is. Verder hoop ik dat we niet alleen op kantoor zitten maar ook met de laarzen in de modder.’