Stuurgroep

De stuurgroep is opdrachtgever van het programmabureau Erfgoed Deal. De stuurgroep heeft een bestuurlijk karakter en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de VNG, de Federatie Grote Monumentengemeenten i.c. het Bestuurlijke Platform Erfgoedgemeenten, het IPO en de Federatie Instandhou­ding Monumenten. De directeur Kennis en Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is aanwezig bij de stuurgroep vanuit zijn rol als gedelegeerd opdrachtgever van het programmabureau en vertegenwoordigd in zijn hoedanigheid ook het rijk. De programmaleider van het programmabureau Erfgoed Deal is secretaris van de stuurgroep. De stuurgroep handelt vanuit de gezamenlijke doelen van de Erfgoed Deal waarbij de leden rekening houden met elkaars belangen in lijn met de aanbevelingen van de Governan­ce Code cultuur. De stuurgroep komt twee keer per jaar bij elkaar.

In de stuurgroep vindt besluitvorming plaats over:

  • de algemene voortgang van de Erfgoed Deal, zowel inhoudelijk als financieel;
  • vaststelling of wijziging van het uitvoeringsprogramma Erfgoed Deal van het programmabureau en daarmee over de allocatie van de beschikbare gezamenlijke middelen van de Erfgoed Deal. Bij vaststelling of wijziging is de portfoliobenadering het uitgangspunt. In plaats van sturen op projecten gaat de aandacht uit naar doelen en de evenwichtigheid van het uitvoeringsprogramma.
  • toetreding van nieuwe partners aan de Erfgoed Deal, de stuurgroep of acceptatie van adhesieverklaringen;
  • wijzigingen in de programmering of aanscherpen en wijzigen van doelen en ambities;
  • strategische wijziging van de opdracht aan en het functioneren van het programmabureau;
  • andere, voor de Erfgoed Deal relevante voorstellen en documenten.

De volgende personen hebben zitting in de Stuurgroep:

Organisatie

Naam

Voorzitter

Mirjam Wulfse

IPO

Gert Harm ten Bolscher

VNG

Natasja Groothuismink

FGM

Monique Schuttenbeld

FIM

Eefje van Duin

Unie van Waterschappen

Vacature (in procedure)

RCE

Arjan de Zeeuw

Programmabureau

Jephta Dullaart

Voorzitter

Mirjam Wulfse
Mirjam Wulfse

Per 6 juli 2023 heeft de stuurgroep van de Erfgoed Deal een nieuwe voorzitter, Mirjam Wulfse. Zij volgt voormalig voorzitter Michiel Scheffer op.

De directe leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het welbevinden en daarmee aan het geluksgevoel van mensen. 

Daarom is ruimtelijke kwaliteit zo belangrijk. Dat motiveert me ten diepste. De Erfgoed Deal maakt goed doordachte koppelingen van ons erfgoed en de belangrijke transities die de identiteit van een gebied versterken mogelijk. Mijn achtergrond als maker met een natuurlijke habitat in cultuur en als gedeputeerde van onder andere ruimte, grote gebiedsontwikkelingen en landschap leidden tot het voorzitterschap van de Erfgoed Deal.

In deze positie probeer ik samen met veel anderen bij te dragen aan het versterken van onze ruimtelijke kwaliteit en daarmee indirect aan het geluksgevoel van mensen.