15 december Webinar Verduurzaming cultuurhistorisch corporatiebezit: een last of een lust?

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online via Zoom

Het programmabureau Erfgoed Deal organiseert in samenwerking met de ErfgoedAcademie vier online bijeenkomsten, waarin we actuele onderwerpen agenderen met interessante sprekers. We horen en zien verschillende perspectieven/invalshoeken en is er ruimte voor discussies en (mogelijke) oplossingen. Na het eerste webinar over: Droogte, klimaatverandering of peilbeheer, (terug te kijken via link) van dinsdag 17 november jl. waar u met velen aan hebt deelgenomen, is het nu tijd voor het tweede webinar: Verduurzaming van cultuurhistorisch corporatiebezit: een last of een lust?, op 15 december om 15.30. U kunt kosteloos deelnemen aan dit webinar.  

Programma

Nederland barst van de wijken met waarde: bijzondere vooroorlogse wijken, Wederopbouwwijken en Post 65-wijken. Deze Post 65-wijken zijn uitbreidingswijken; vaak in de vorm van woonerven, of bloemkoolwijken bij bestaande steden of in nieuwe groeikernen. Het energiezuiniger maken van deze wijken is een actuele discussie. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, waardoor - in sommige gevallen - sloop een makkelijkere en goedkopere optie is. Helaas gaan in zo’n geval de erfgoedwaarden vaak ook verloren. Kan dit ook anders? Is er voldoende bewustzijn over en kennis van de verschillende waardevolle aspecten van deze wijken en de ontwikkelprincipes van destijds? In dit webinar gaan we op zoek naar de inspiratie die cultureel erfgoed kan zijn in deze verduurzamingsopgaven.   

Het onderwerp dat we agenderen op 15 december a.s. is dan ook ‘Verduurzaming van cultuurhistorisch corporatiebezit: een last of een lust?’ Vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken zullen de sprekers het onderwerp behandelen. Na hun bijdragen gaan we in discussie over (mogelijke) oplossingen.  

Moderator: Marjorie Verhoek

Introductie op het onderwerp en de samenhangende factoren door Cees Tip, directeur-bestuurder woningcorporatie Intermaris.

  • Inleiding - Anita Blom is senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en specialist in naoorlogs erfgoed. Zij geeft een korte schets van de waarden van naoorlogse wijken in Nederland. Waarom kunnen deze wijken waardevol zijn en hoe kunnen deze wijken een bijdrage leveren aan de huidige woningbouwopgaven?
  • Spreker 1 - Martijn van der Linden is senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van BZK bij de Directie Woningmarkt | Corporaties. Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de opgaven en middelen van de corporatiesector en is nu betrokken bij het nieuwe volkshuisvestingsfonds, onderdeel stedelijke vernieuwing en verduurzaming.
  • Spreker 2 - René Scherpenisse is directeur bij de Tilburgse woningbouwcoöperatie Tiwos. Hij geeft zijn kijk op de factoren en berekenmethodes bij verduurzaming en renovatie van sociale woningbouw.
  • Spreker 3 - Ann-Katrin Adolph is senior architect/teamleider bij Vereniging Hendrick de Keyser. Ze deelt haar praktijkervaringen in het verduurzamingsproces vanuit het project in de wederopbouwwijk Nagele in de Noordoostpolder.
  • Reflectie: door Cees Tip

In het nieuwe jaar volgen nog twee inhoudelijke online bijeenkomsten die zich richten op duurzaamheid en het inzetten van erfgoed voor de krimpopgave. 

Voor wie?  

Relevant voor ontwerpers en beleidsmakers op de drie hoofdthema’s: klimaat, duurzaamheid en verstedelijking & krimp en de (toekomstige) ruimtelijke ordening professional, specialist of adviseur. Ook is het interessant voor werknemers uit andere sectoren die raakvlakken hebben met de recente vraagstukken rondom klimaat. Daarnaast natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden. We zijn benieuwd naar uw perspectief en inbreng.  

Aanmelden

Inschrijven kan via de ErfgoedAcademie via deze link.

Praktisch

Voor onze webinars maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd hoe via dit platform deel te nemen.

©Peter Hilz
Bewoners van de wijk Vreewijk in Rotterdam kwamen in 2008 in verzet tegen de voorgenomen sloop.